Usos dels certificats

Els certificats digitals tenen tres grans usos:

Signatura digital: proporciona integritat i autoria d’un document. Si es fa seguin els preceptes de la llei de signatura digital, a més pot garantir el no repudi, equiparant-la amb la signatura manuscrita davant notari. Exemples de aplicacions de signatura digital serien:
  • Recepta electrònica.
  • Signatura de contractes mercantils.
  • Factura electrònica.
  • Informes mèdics signats.
  • Correu electrònic signat.

Identificació i autenticació: el certificat digital es pot fer servir com a eina de identificació de persones o empreses, per autenticar-les de manera robusta. Exemples:
  • Accés a intranets o extranets corporatives o institucionals, com per exemple el Portal de Salut de l’Empordà.
  • Accés a serveis de les AAPP’s (AEAT, cat365, diputacions, etc.), com per exemple el Registre de Voluntats Anticipades.


Xifrat de dades: degudament suportat per les aplicacions adients, els certificats digitals poden servir per garantir la confidencialitat de les dades recollides a documents, emails, etc.

Descàrregues